O projekcie "Urzędy Powiatu Żnińskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców"


Projekt "Urzędy Powiatu Żnińskiego - gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców" realizowany jest przez Powiat Żniński wspólnie z 6 Partnerami: Gmina Barcin, Gmina Gąsawa, Gmina Janowiec Wielkopolski, Gmina Łabiszyn, Gmina Rogowo, Gmina Żnin w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2015 roku. Celem przedsięwzięcia jest podwyższenie standardu świadczenia e-usług oraz podniesienie poziomu elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą platformy ePUAP wśród 7 jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Powiatu Żnińskiego poprzez osiągnięcie celów szczegółowych:

1) Utworzono 7 Punktów Potwierdzania Profili Zaufanych tzw. bezpłatnych podpisów elektronicznych ( w każdej urzędzie Gminy i Starostwie) - do tej poru potwierdzono ponad 1325 profili zaufanych w Powiecie Żnińskim
2) Szkolenia - przeszkolono 278 pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych na obszarze Powiatu
3) Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez urzędy 7 jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Powiatu Żnińskiego - minimum 4500 pism elektronicznych w ciągu roku - aktualnie wszystkie urzędy w Powiecie Żnińskim wysłały w ciągu ostatniego roku ponad 8500 pism elektronicznych za pomocą platformy ePUAP
4) Tworzy się 40 formularzy elektronicznych ( każda gmina) dotyczących usług publicznych świadczonych przez 7 JST za pomocą platformy ePUAP lub platformy regionalnej kompatybilnej z ePUAP na obszarze Powiatu Żnińskiego

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V. Dobre Rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Ogólna wartość projektu wynosi 1.800.000,00 zł. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 85% oraz z wkładu własnego Lidera i Partnerów - 15% wartości projektu w postaci wynagrodzeń pracowników JST oddelegowanych na szkolenia .