Katalog usług Urzędu Gminy w Gąsawie na ePUAP


1. Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów
2. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
3. Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
4. Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatkowej
5. Zezwolenie na wykreślenie hipoteki
6. Oświadczenie dotyczące rolników posiadających przyczepy/naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych
7. Podział nieruchomości
8. Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
9. Usunięcie drzew lub krzewów
10. Czasowe zajęcie pasa drogowego
11. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej
12. Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
13. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
14. Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem
15. Ustalenie przebiegu granic nieruchomości – rozgraniczenie nieruchomości
16. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
17. Informacje o środowisku i jego ochronie
18. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
19. Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
20. Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
21. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi
22. Udostepnienie informacji publicznej na wniosek
23. Opis z dokumentacji osobowo-płacowej
24. Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
25. Zezwolenie na lokalizację zjazdu drogowego
26. Wnioski o odszkodowania dotyczące szkód: w pojazdach oraz szkód osobowych związanych z utrzymaniem dróg
27. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
28. Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
29. Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
30. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
31. Zwrot nadpłaty w podatkach
32. Zwrot opłaty skarbowej
33. Wydanie zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego
34. Dofinansowanie usuwania i utylizacji odpadów zawierających azbest
35. Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
36. Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta
37. Wydawanie gadżetów promocyjnych
38. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury
39. Ustalenie warunków zabudowy
40. Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie