Katalog usług Starostwa Powiatowego w Żninie na ePUAP


1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
2. Rozpatrywanie skarg i wniosków
3. Przekazywanie materiałów promocyjno - informacyjnych
4. Zamieszczanie/aktualizacja ofert bazy noclegowej na stornie internetowej
5. Zamieszczanie/aktualizacja ofert bazy gastronomicznej na stronie internetowej www.it.znin.pl
6. Objęcie wydarzenia honorowym patronatem Starosty Żnińskiego
7. Wyrażenie zgody na użycie herbu i flagi Powiatu Żnińskiego
8. Dodanie podmiotu gospodarczego do bazy firm Powiatu Żnińskiego
9. Aktualizacja informacji zawartych na stronach internetowych Powiatu Żnińskiego
10. Zamieszczenie informacji w Newsletterze Starostwa Powiatowego w Żninie
11. Udostępnianie zdjęć będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Żninie w celach niekomercyjnych 12. Nadanie tytułu “Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego”
13. Sprowadzenie zwłok/ urny z prochami z zagranicy
14. Zgłoszenie utworzenia stowarzyszenia zwykłego
15. Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów
16. Zwrot błędnie wpłaconej kwoty
17. Zezwolenie na zbieranie odpadów
18. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
19. Zezwolenie na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny
20. Wpis do rejestru, zmiana danych w rejestrze, wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
21. Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego
22. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
23. Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko
24. Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
25. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z posiadanego pozwolenia emisyjnego
26. Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
27. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
28. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
29. Uzyskanie dotacji z budżetu Powiatu przez spółki wodne na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
30. Zezwolenie na transport odpadów
31. Wpis do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie ww. działalności
32. Wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu
33. Wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej
34. Wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych
35. Kierowanie do kształcenia specjalnego
36. Wydawanie zaświadczeń z ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych
37. Wydawanie zaświadczeń z ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
38. Przyznawanie Pomocy Finansowej z Funduszu Zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów lub rencistów
39. Dotowanie szkół i placówek niepublicznych
40. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego